Regulamin serwisu efarmaceuta.pl

Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „EFARMACEUTA.PL” z dnia 14 czerwca 2016 roku


ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.Definicje
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Operator – spółka „EFARMACEUTA.PL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 283B, 50-556 Wrocław, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598185, posługująca się numerami REGON 363594490, NIP 8992782061, kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN, adres poczty elektronicznej (email): kontakt@efarmaceuta.pl.
2) Serwis – system informatyczny udostępniany Użytkownikom przez Operatora i dostępny pod adresem internetowym www.efarmaceuta.pl; umożliwiający Użytkownikom korzystanie z jego zasobów oraz wprowadzanie własnych danych, w tym Własnych Treści, na zasadach określonych w Regulaminie.
3) Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Operatora. Przez Regulamin rozumie się także wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.
4) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, w szczególności odbiera dane z Serwisu lub umieszcza dane w Serwisie. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz osoba pełnoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na dokonanie jakiejkolwiek czynności w Serwisie oraz akceptację niniejszego Regulaminu.

5) Farmaceuta – osoba posiadająca wiedzę z zakresu farmacji udzielająca informacji Użytkownikowi lub Użytkownikom lub umieszczająca Artykuły w Serwisie i ponosząca wyłączną odpowiedzialność za treść udzielanej przez siebie informacji oraz treść Artykułu z zastosowaniem wyłączeń odpowiedzialności wynikających z niniejszego Regulaminu.

6) Lek – każdy produkt w tym w szczególności produkt leczniczy, suplement diety, kosmetyk, wyrób medyczny, którego użytek jest dozwolony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ujęty w Bazie leków i widoczny w Serwisie,

7) Baza leków – baza danych spełniająca cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631), stworzona przez osoby trzecie, opracowana i dostosowana przez Operatora i osoby z nim współpracujące, udostępniana w Serwisie, zawierająca informacje o Lekach, niestanowiąca reklamy produktu leczniczego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.), za której treść Operator i Farmaceuci nie odpowiadają,

 

8) Umowa – umowa o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu zawierana przez Użytkownika z Operatorem z momentem akceptacji Regulaminu.

9) Informacja od Farmaceuty – informacje udzielane przez Farmaceutów Użytkownikom w odpowiedzi na ich pytania zadane za pośrednictwem Serwisu, niestanowiące reklam produktu leczniczego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne ani porady lekarskiej lub farmaceutycznej lub innej bliskiej znaczeniem bądź usługi farmaceutycznej w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

10) Dostęp do Bazy Leków – zapewnianie Użytkownikom dostępu do Bazy Leków i umożliwianie im oceniania i komentowania działania Leków.

11) Artykuł – utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.), za którego treść odpowiada w pełni jego autor, którym może być także Farmaceuta, z zastosowaniem wyłączeń odpowiedzialności wynikających z niniejszego Regulaminu, niestanowiący reklamy produktu leczniczego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne ani porady lekarskiej lub farmaceutycznej lub innej bliskiej znaczeniem bądź usługi farmaceutycznej w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

12) Usługi – Informacje od Farmaceuty, Dostęp do Bazy Leków, Artykuły.

 

2. Jakakolwiek z Usług nie może być traktowana jako substytut wizyty u lekarza ani w aptece. Zamieszczone informacje nie mogą stanowić podstawy do przeprowadzenia samodiagnozy, leczenia ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem człowieka, w tym z zastosowaniem bądź niezastosowaniem jakiegokolwiek Leku bądź innego środka. Wskazówki uzyskane przez Użytkownika w ramach Usług mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek działań o charakterze zdrowotnym, w szczególności zmiany terapii czy stosowanych Leków lub innych środków. Operator Serwisu ani Farmaceuta nie odpowiadają także za treści umieszczane w Serwisie przez osoby trzecie, w tym reklamodawców.

 

3. Zarówno Operator jak i Farmaceuta w zakresie dozwolonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, w tym zdrowotne, świadczonych Usług, w tym także za prawdziwość opisów i zdjęć w Bazie Leków, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości zawierając Umowę z Operatorem. Przez wyłączenie odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki rozumie się także wyłączenie odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody (za wyjątkiem szkody wyrządzonej z winy umyślnej) bądź innych następstw w zakresie dopuszczalnym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

4. Opisy i zdjęcia w Bazie Leków stanowią treści osób trzecich w tym producentów Leków; Operator ani Farmaceuci nie odpowiadają za prawdziwość informacji i zdjęć znajdujących się w Bazie Leków.

5. Jakiekolwiek treści w Serwisie, które mogą być uznane za reklamę środków leczniczych:

a) nie wprowadzają w błąd,

b) prezentują produkt leczniczy obiektywnie oraz informują o jego racjonalnym stosowaniu.
c) nie są kierowane do dzieci ani nie zawierają żadnego elementu, który jest do nich kierowany.


 

§ 2. Podstawowe informacje dla Użytkowników
1. Operator udostępnia Użytkownikom adres poczty elektronicznej: kontakt@efarmaceuta.pl, przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.

2. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o jakim mowa jest w ustępie poprzedzającym, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została zastrzeżona innymi postanowieniami Regulaminu.
3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

4. Każda osoba przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem i wyraźnej akceptacji jego postanowień.

5. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione. Ochronie prawnej podlega także wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu.
6. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.

 

§ 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści
1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest łącznie:
1) połączenie z siecią Internet;
2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
3) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
2. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści, w tym fotografii, plików audio, video, o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
3. W przypadku uzyskania przez Operatora wiarygodnej wiadomości o zamieszczeniu w Serwisie przez jakiegokolwiek Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, dostęp do nich może zostać uniemożliwiony przez Operatora, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Na zasadach określonych w ww. ustawie, wyłączona jest odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika, który zamieścił takie dane, w szczególności odpowiedzialność odszkodowawcza, z tytułu uniemożliwienia dostępu do takich danych.
4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać do Operatora, na adres email, o jakim mowa jest w § 2 ust 1 Regulaminu, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne treści lub inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych treści. W stosunku do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego powyższe zobowiązanie nie ma charakteru wiążącego. Operator zwraca się jednak z prośbą do takich Użytkowników o dobrowolne zgłaszanie przypadków umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
5. Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Operatorowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu po stronie Operatora i doprowadzić do zwolnienia Operatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem ww. osób. Nadto Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej Operatorowi szkody, jak również do zwrotu w pełnej wysokości wszelkich poniesionych przez Operatora kosztów, w szczególności kosztów sądowych, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.


ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY Z OPERATOREM I KORZYSTANIA Z SERWISU


§ 4. Zawarcie Umowy; zasady korzystania z Serwisu
1. Operator umożliwia, za pośrednictwem Serwisu, zawarcie z nim Umowy o korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Usług Serwisu, w tym Informacji od Farmaceutów, Artykułów, Dostępu do Bazy Leków dostępnych dla Użytkowników nieodpłatnie.

2. Zawarcie Umowy z Operatorem, o jakiej mowa w § 4 ust. 1 zdanie pierwsze, następuje wraz z akceptacją Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa przy oświadczeniu: „Akceptuję regulamin serwisu”. Przedmiotowa Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3. Użytkownik będący konsumentem, wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Operatora i Farmaceutów niezwłocznie po zawarciu Umowy, jak również wykonanie usługi w pełni, polegających w szczególności na dostarczaniu takiemu Użytkownikowi treści cyfrowych zamieszczonych w Serwisie, w tym udostępnianiu zasobów Serwisu celem dodawania przez takiego Użytkownika Własnych Treści oraz korzystania z usług, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, przy czym z uwagi na nieodpłatny charakter prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w Regulaminie przysługuje w każdym czasie.

4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób odpowiadający przyjętym praktykom właściwych zachowań w Internecie, w szczególności do powstrzymania się od umieszczania w Serwisie treści zawierających wirusy, spam, treści wskazane w § 4 ust. 6, wszelkie treści o charakterze bezprawnym, oraz mających negatywny wpływ na sprzęt komputerowy lub oprogramowanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że umieszczanie w Serwisie takich treści, stanowi naruszenie postanowień Umowy i skutkuje zablokowaniem dostępu do usług Serwisu, a także do rozwiązania Umowy przez Operatora bez jakichkolwiek dodatkowych obciążeń dla Operatora, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej Operatora.

5. Zabronione jest prowadzenie przez Użytkowników jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu.

6. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie, w jakiejkolwiek formie, reklam, ofert lub materiałów promocyjnych i wszelkich innych treści mogących stanowić w szczególności choć nie wyłącznie marketing szeptany, marketing wirusowy, dotyczących także konkurencyjnych w stosunku do Operatora serwisów WWW,  chyba że za uprzednią zgodą Operatora.

7. Osoby trzecie, w tym Użytkownicy nie mają prawa prowadzenia w Serwisie konkurencyjnej wobec Operatora działalności. Operator jest uprawniony uniemożliwić dostęp do danych zamieszczonych w Serwisie z naruszeniem postanowień niniejszego lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu w jakiejkolwiek formie takiej osobie, w tym Użytkownikowi bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania postanowień niniejszego ustępu także do osób innych niż Użytkownik.

Operator zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania za straty powstałe w funkcjonowaniu Serwisu w związku z ww. niedozwolonymi działaniami Użytkowników lub innych osób z poszanowaniem przepisów chroniących konsumentów.

8. Operator zapewnia Użytkownikom możliwość pobrania Regulaminu w pliku PDF dostępnego w zakładce: „Regulamin”. Operator czyni tym samym zadość wymogom dostarczenia Użytkownikom będącym konsumentami niezbędnych informacji o świadczeniu i cechach Umowy przewidzianym w stosownych przepisach Ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 5. Usługi dostępne dla Użytkowników
1. Każdy Użytkownik, który zawarł Umowę z Operatorem może na zasadach określonych w Regulaminie, korzystać w szczególności z następujących usług, o ile są dostępne:
1) wprowadzania przez siebie Własnych Treści do Serwisu i uzyskiwania dostępu do Własnych Treści wprowadzanych do Serwisu przez innych Użytkowników,

2) uzyskiwania Informacji od Farmaceutów,

3) dostępu do Artykułów,

4) Dostępu do Bazy Leków.
 

2. Operator zastrzega sobie możliwość weryfikacji w zakresie dopuszczonym przepisami prawa także w trakcie świadczenia usługi m.in.: czy Użytkownik lub inna osoba, która w jakimkolwiek przypadku skorzystała z Serwisu nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Operatora, czy nie prowadzi za pośrednictwem Serwisu, działań polegających na marketingu, marketingu szeptanym, marketingu wirusowym, czy nie pośredniczy w pozyskiwaniu Użytkowników na rzecz osób trzecich w sposób, który działa na niekorzyść Operatora, przy czym powyższe okoliczności oceni Operator.

3. W razie ziszczenia się którejś z negatywnych przesłanek, o których mowa w § 5 ust. 2, Operator zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do Serwisu i rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania dla Użytkownika.

 

§ 6. Własne treści – Licencja
1. Umieszczając w Serwisie własne dane (treści), które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych (w tym także treści w ramach Bazy Leków), Użytkownik (lub inny podmiot umieszczający własne treści) oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia autorskich praw majątkowych albo uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują, licencję lub upoważnienie do umieszczenia takich danych (treści) w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik (lub inny podmiot umieszczający własne treści) mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z takich danych (treści), o jakiej mowa w ustępie kolejnym. Na potrzeby Regulaminu dane (treści), o jakich mowa jest w zdaniu poprzedzającym, określa się dalej jako: Własne Treści. Własne Treści w Serwisie można umieścić podając w celu uwierzytelnienia swój adres email.
2. Umieszczając w Serwisie Własne Treści, Użytkownik (lub inny podmiot umieszczający takie treści) udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji:
1) na korzystanie, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób i formie, oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób Własnych Treści, w tym w celu udostępniania ich w ramach Serwisu w szczególności w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie i miejscu, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłania danych, odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora; przy czym Użytkownik uprawniony jest w każdej chwili usunąć Własne Treści w całości lub w części z Serwisu;
2) na dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe udostępnianie w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek, w szczególności pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Serwisie.
4. Operator umożliwia Użytkownikom lub innym podmiotom, pod warunkiem zawarcia odrębnej, pisemnej umowy, dodawanie Własnych Treści płatnych w zakresie i na warunkach określonych w umowie zawartej przez Użytkownika lub inny podmiot z Operatorem.

5. Przez Własne Treści rozumie się także treść pytania zadanego Farmaceucie w celu uzyskania Informacji od Farmaceuty, przy czym upublicznienie w Serwisie, tj. udostępnienie innym Użytkownikom i osobom korzystającym z Serwisu treści takiego pytania i powiązanej z nim Informacji od Farmaceuty a także udzielenie licencji, o której mowa w § 6 ust. 2 lit 1 i 2 do tych treści może nastąpić jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie checkboxa „Wyrażam zgodę na to, żeby pytane było publicznie przedstawione (odpowiedź prezentowana innym użytkownikom)” w rubryce „Zapytaj farmaceutę”.
 


ROZDZIAŁ III
DANE UŻYTKOWNIKÓW – POLITYKA PRYWATNOŚCI


§ 7. Dane osobowe Użytkowników


1. Operator jest administratorem danych podanych przez Użytkownika przy zadawaniu pytania w celu uzyskania Informacji od Farmaceuty, za wyjątkiem adresu email, numeru telefonu oraz danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2135 ze zm.), O celach i środkach przetwarzania danych w zakresie adresu email oraz danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 u.o.d.o. Operator nie decyduje. Administratorem danych Użytkownika w zakresie adresu email, numeru telefonu oraz danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 u.o.d.o. , w szczególności danych o stanie zdrowia lub nałogach,jest Farmaceuta.

2. Przekazanie danych osobowych, o których mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu zdanie trzecie odbywa się pomiędzy Użytkownikiem a Farmaceutą, który jest administratorem tych danych i przetwarza je jedynie w celu udzielenia Użytkownikowi Informacji od Farmaceuty.

Użytkownik nie jest zobligowany do podania swoich danych o stanie zdrowia i nałogach w celu uzyskania Informacji od Farmaceuty. Przekazanie takich danych ma charakter dobrowolny i Użytkownik wyraża na takie przetwarzanie zgodę umieszczając takie dane w treści zapytania do Farmaceuty.  Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników w zakresie adresu email oraz numeru telefonu ma charakter dobrowolny, przy czym podanie adresu email jest konieczne w celu umieszczenia w Serwisie Własnych Treści.

3. Użytkownicy, którzy podają swoje dane osobowe w trybie wskazanym w ustępie poprzedzającym wyrażają zgodę na ich późniejsze udostępnianie osobom trzecim zgodnie ze wskazaniami Użytkownika zawartymi w jego zapytaniu do Farmaceuty. Udostępnienie takich danych wymaga wyraźnej zgody Użytkownika.
4. Dane osobowe przetwarzane przez Operatora będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania Umowy i właściwego świadczenia usług zarówno przez Operatora jak i przez Farmaceutów dostępnych w ramach Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.). Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Operatora w celach marketingowych i promocyjnych Operatora oraz Serwisu, wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkowników i tylko w zakresie, w jakim Użytkownicy dobrowolnie takie dane udostępnili Operatorowi.
4. Dane osobowe Użytkownika nie będą dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić w Serwisie, w ramach Własnych Treści oraz w ramach swoich zapytań.

5. Wszelkie dane osobowe udostępnione w Serwisie przez Użytkowników w ramach Własnych Treści w innej sytuacji niż zadanie Farmaceucie pytania w celu uzyskania Informacji od Farmaceuty są jedynie powierzone do przetwarzania Operatorowi. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
6. Operator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane przepisami prawa środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych. 

§ 8. Gromadzenie przez Operatora danych innych niż osobowe
1. Operator gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z Serwisem. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.
2. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
3. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies – pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.


ROZDZIAŁ IV
ROZWIĄZANIE UMOWY


§ 9. Rozwiązanie umowy.


1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdej chwili.

2. Żądanie rozwiązania Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 może nastąpić także z adresu email. Operator zastrzega sobie możliwość zignorowania żądania rozwiązania Umowy wysłanego z adresu email innego niż podany podczas wypełniania formularza wymaganego dla uzyskania Informacji od Farmaceuty lub podczas dodawania Własnych Treści w Serwisie.

3. Użytkownik może także rozwiązać Umowę poprzez wysłanie oświadczenia za pomocą formularza odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 12 Regulaminu.

4. W przypadku rozwiązania Umowy Użytkownik traci możliwość dostępu do Usług w ramach Serwisu, co nie stoi na przeszkodzie ponownemu zawarciu Umowy.


ROZDZIAŁ V
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA, TRYB REKLAMACYJNY, TRYB ZMIANY REGULAMINU


§ 10. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora


1. Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności Operatora, przewidziane w § 10 Regulaminu, stosuje się wyłącznie wobec Użytkowników niebędących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wobec Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego stosuje się w tym zakresie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przy czym jeżeli ograniczenia w § 10 nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, stosuje się je także w stosunku do konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich, w szczególności odszkodowawczej, za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę Własnych Treści Użytkownika lub innej osoby, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
3. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu funkcjonalności Serwisu lub materiałów umieszczonych w Serwisie.
4. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:
1) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,
2) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu,
3) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
4) niemożność uzyskania Dostępu do Bazy Leków, Informacji od Farmaceuty, Własnych Treści spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika;
5. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych do Operatora lub Farmaceutów przy pomocy pola „Zadaj Pytanie” lub za pośrednictwem poczty email ponosi Użytkownik, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

6. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo treści wprowadzanych do Serwisu, jednak nie daje to podstaw do roszczeń Użytkownikom w związku z niemożnością zapewnienia takiego bezpieczeństwa w zakresie, w jakim wyłączenie umożliwiania korzystania z takich roszczeń dopuszczają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W szczególności Operator nie odpowiada za utratę bezpieczeństwa, o której mowa w

10 ust. 6 mogącą skutkować następstwami wskazanymi w § 10 ust. 4 lit. 4 , jeżeli zagrożenie dla bezpieczeństwa tych treści pochodzi ze źródła niezależnego od Operatora, w szczególności choć nie wyłącznie ze strony osób trzecich.

 

§ 11. Reklamacje


1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email kontakt@efarmaceuta.pl lub listownie na adres Operatora wskazany w § 1 ust. 1.
3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w formie wiadomości email.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.

5. Jeżeli Operator nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, taki Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Użytkownik może według swojego wyboru w szczególności:

a. zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

b. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c. zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Użytkownika może wystąpić do Operatora w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Użytkownika wytoczyć powództwo przeciwko Operatorowi.

6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z określonych w § 11 ust. 5 lit. a) - c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

 

§ 12 Odstąpienie od Umowy

1.Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, każdy Użytkownik, który przystąpił do Umowy z Operatorem jako konsument w  rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może odstąpić od Umowy na zasadach w sposób określony w informacjach stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.

2.W tym celu może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu i wysłać go na adres email Operatora Serwisu. Operator potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu a Umowa jest odtąd uważana za niezawartą bez żadnych dodatkowych obciążeń czy obowiązków ze strony Użytkownika.

3. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego zostaje poinformowany o możliwości odstąpienia od Umowy oraz o ograniczeniach dla takiego prawa poprzez lekturę Regulaminu i możliwość jego pobrania w pliku PDF.

4. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy w każdym czasie poprzez sformułowanie stosownego żądania na adres email Operatora.

 

§ 13. Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu celowego ograniczenia dostępu do Usług

1. Odpowiedzialność Operatora z tytułu celowego ograniczenia dostępu do usług w ramach Serwisu względem Użytkownika jest wyłączona, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co się godzi, akceptując warunki korzystania z Serwisu.

2. Operator nie ponosi żadnej dodatkowej odpowiedzialności względem Użytkownika, w szczególności zaś nie odpowiada za uniemożliwienie mu dostępu do jakiejkolwiek usługi w jakimkolwiek zakresie w ramach Serwisu, jeżeli taki Użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień Regulaminu.

3. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w § 13 dotyczą konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w zakresie dozwolonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 14. Informacje od Farmaceutów, Artykuły, Dostęp do Bazy Leków

1.Informacje od Farmaceutów oraz informacje zawarte w Artykułach są usługami świadczonymi przez Farmaceutów lub pozostałych autorów za pośrednictwem Serwisu.

2. Informacje od Farmaceutów nie stanowią reklamy produktu leczniczego w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.).

3. W szczególności Usługi nie są świadczone w celu zwiększenia: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych – mają jedynie na celu udzielenie Użytkownikowi wskazówek w zakresie doboru odpowiedniego leku i przezwyciężenia jego dolegliwości.

4. W zakresie dozwolonym przez prawo Operator, Farmaceuci ani pozostali autorzy nie ponoszą odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej, za jakiekolwiek skutki, w tym zdrowotne, zastosowania lub błędnego zastosowania przez Użytkownika informacji wynikających z Usług, w tym z Informacji od Farmaceutów, Artykułów lub Bazy Leków wraz z komentarzami.

5. W zakresie dozwolonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa Operator i Farmaceuci nie ponoszą odpowiedzialności za treść Informacji od Farmaceutów, Artykułów, Bazy Leków.

6. Operator i Farmaceuci w żadnym wypadku nie odpowiadają za przedstawienie produktów widocznych w Bazie Leków, za opis lub działanie tych produktów; Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prezentacje i opisy Leków w Bazie Leków zostały umieszczone tam w celach informacyjnych i w żadnym razie nie mogą zastąpić lektury ulotki ani konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.


 

§ 15. Zmiany Regulaminu
1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
3. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem możliwości rozwiązania Umowy przez Użytkownika w trybie natychmiastowym (§ 9 Regulaminu).


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 16. Wejście w życie Regulaminu


Regulamin obowiązuje od dnia 14.06.2016 r.

 

§ 17. Dostępność treści Regulaminu


1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.efarmaceuta.pl a także w siedzibie Operatora.
2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 

§ 18. Prawo i właściwość sądu


1. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)
2. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami będą rozwiązywane ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu. Postanowienia objęte zdaniem poprzedzającym nie wiążą konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


EFARMACEUTA.pl
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

 

(miejscowość - opcjonalnie) ............................. (data) .........................

 

Adresat:

„EFARMACEUTA.PL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 283B, 50-556 Wrocław, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598185, posługująca się numerami REGON 363594490, NIP 8992782061, kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN, adres poczty elektronicznej (email): kontakt@efarmaceuta.pl;

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi

 

..............................................................................

 

W ramach której rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpiło w dniu

 

.............................................................................. 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO


 

I. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem uzyskał dostęp do usługi.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik będący konsumentem powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego na adres: „EFARMACEUTA.PL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 283B, 50-556 Wrocław, adres poczty elektronicznej (email): kontakt@efarmaceuta.pl; Użytkownik będący konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Użytkownik będący konsumentem może również wypełnić i  przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w formie wiadomości email, w tym jako żądanie usunięcia konta. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem skorzysta z tej możliwości, otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

II. Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócone zostaną wszystkie otrzymane świadczenia niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14  dni od dnia, w którym Operator Serwisu został powiadomiony o wykonaniu prawa odstąpienia od  umowy. Zwrotu ewentualnych płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie (w odpowiednim piśmie lub na formularzu należy wyraźnie zaznaczyć, czy Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na inny sposób płatności niż użyty przy pierwotnej transakcji, a jeżeli tak, należy go wyraźnie wskazać). W każdym przypadku Użytkownik będący konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

III. Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy.

 

Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a.1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu  świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

a.2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

a.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

a.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

a.5)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

a.6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

a.7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30  dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

a.8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy  przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

a.9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

a.10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

a.11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

a.12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono

dzień lub okres świadczenia usługi;

a.13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.